Zastupovanie klientov v konaniach

pred súdmi, v dedičských konaniach pred notármi, pred rozhodcovskými orgánmi, živnostenskými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej správy, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania v exekučnom konaní, spisovanie žalôb, návrhov a podaní, odvolaní a iných opravných prostriedkov /riadnych aj mimoriadnych/, spracovanie návrhov na vykonanie exekúcie a iných podaní.


Keďže mojou snahou je poskytnúť klientom komplexné právne služby, v prípade potreby spolupracujem pri riešení konkrétnych prípadov s odborníkmi z rôznych oblastí. Ide najmä o súdnych znalcov, daňových a účtovných poradcov, exekútorov, notárov, konkurzných a reštrukturalizačných správcov.