Advokátska kancelária Bratislava

JUDr. Eva Kliniecová

PRÁVNE SLUŽBY PRE FYZICKÉ AJ PRÁVNICKÉ OSOBY

Profil advokátky

Právne služby poskytujem fyzickým aj právnickým osobám od roku 1999. Pri svojej práci kladiem veľký dôraz na profesnú etiku, zodpovednosť a na budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Právnu pomoc poskytujem v širokom spektre právneho poriadku.

Elektronické podania do obchodného a živnostenského registra

• Elektronické podanie ohlásenia živnosti pre fyzické aj právnické osoby
• Elektronické podanie návrhu do obchodného registra pre právnické osoby
• Neobmedzený počet voľných živností pri zápise alebo zmene obchodnej spoločnosti do ORSR v cene služby
•  Elektronické podanie do katastra nehnuteľností všetkých typov zmlúv a dohôd

 

Zápis subjektov do registra partnerov verejného sektora:

• Elektronické podanie návrhu na zápis do RPVS
• Elektronické podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v RPVS
• Elektronické podanie námietok pri odmietnutí zápisu do RPVS
• Vypracovanie verifikačného dokumentu
• Verifikácia konečných užívateľov výhod podľa zákona č. 315/2016 Z.z.
• Elektronické podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z RPVS

Právne služby

Občianske právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv
 • pozemkové právo a právo k nehnuteľnostiam vrátane zastupovania v konaní pred katastrálnym úradom
 • riešenie občiansko-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní
 • dedičské právo, zastupovanie v dedičskom konaní
 • bytové právo
 • vlastnícke právo a iné vecné práva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností

Obchodné právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv
 • právo obchodných spoločností a družstiev /zakladanie, zmeny, zlučovanie a zrušenie spoločností a družstiev a s tým súvisiace zastupovanie v konaní pred obchodným registrom a živnostenským úradom/
 • prevody obchodných podielov a akcií
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločností
 • fúzie a akvizície obchodných spoločností
 • právna pomoc pri organizovaní valných zhromaždení (príprava a ich vedenie) a spisovanie súvisiacej dokumentácie
 • riešenie obchodno-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní

Rodinné právo

 • právne poradenstvo
 • vypracovanie právnych podaní a návrhov
 • zastupovanie klientov pred súdom v konaní o rozvod manželstva, v konaní o výživné na maloleté alebo plnoleté deti, v konaní o výživné na manželku

Právo obchodných spoločností

 • pre domáce a zahraničné obchodné spoločnosti a družstvá poskytujem komplexné právne služby v oblasti korporátnej agendy
 • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach založenia, vzniku, zmeny, zrušenia a likvidácie obchodných spoločností a družstiev
 • vypracovanie všetkej korporátnej dokumentácie, zakladateľských listín, spoločenských zmlúv, zmlúv o prevode obchodného podielu, zápisníc o priebehu riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení obchodných spoločností a členských schôdzí družstiev
 • vedenie korporátnej agendy
 • zastupovanie klienta v konaniach pred orgánmi verejnej správy a súdmi, vrátane obchodného a živnostenského registra
 • vypracovanie a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov
 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a vyjadrení

Bytové právo

 • právne poradenstvo v oblasti bytového práva
 • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach hospodárenia s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • ochrana práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o výkone správy, ich zmena 
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, dohôd a iných právnych dokumentov
 • zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody a vzniknutých nedoplatkov v súdnom a exekučnom konaní

Zastupovanie klientov v konaniach

Pred súdmi, v dedičských konaniach pred notármi, pred rozhodcovskými orgánmi, živnostenskými úradmi a ďalšími orgánmi štátnej správy, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania v exekučnom konaní, spisovanie žalôb, návrhov a podaní, odvolaní a iných opravných prostriedkov /riadnych aj mimoriadnych/, spracovanie návrhov na vykonanie exekúcie a iných podaní.

Keďže mojou snahou je poskytnúť klientom komplexné právne služby, v prípade potreby spolupracujem pri riešení konkrétnych prípadov s odborníkmi z rôznych oblastí. Ide najmä o súdnych znalcov, daňových a účtovných poradcov, exekútorov, notárov, konkurzných a reštrukturalizačných správcov.

Vymáhanie pohľadávok

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávky a jej príslušenstva – zasielanie upomienok, predžalobných výziev
 • súdne vymáhanie pohľadávky a jej príslušenstva – vypracovanie žaloby, návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo európskeho platobného rozkazu, návrhu na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, zastupovanie v súdnom konaní
 • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach vymoženia pohľadávky
 • zastupovanie veriteľa pri rokovaniach s dlžníkom
 • vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie, zastupovanie v exekučnom konaní
 • vypracovanie právnych analýz a stanovísk ohľadom vymožiteľnosti pohľadávok

Vypracovanie všetkých typov zmlúv

 • Vypracovanie všetkých typov zmlúv /kúpnych, darovacích, zámenných…/
 • Pripomienkovanie zmlúv
 • Zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • Elektronické podanie mnou vypracovaných zmlúv do katastra nehnuteľností

CENNÍK ZA PRÁVNE SLUŽBY

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. S advokátom je na základe Vyhlášky možné dohodnúť nasledovné typy odmien:

ZMLUVNÁ ODMENA

Vo väčšine prípadov je medzi advokátmi a klientmi uprednostňovaná hodinová odmena, ktorá sa určuje podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby; závisí výlučne na dohode medzi advokátom a klientom a od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

Medzi advokátom a klientom môže dôjsť aj k dojednaniu paušálnej sumy, t.j. paušálnej odmeny, ktorá sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci, či súboru vecí.

Ďalším druhom odmeny je podielová odmena, ktorá sa určuje podielom na hodnote veci. Podielová odmena sa spravidla dohaduje vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20 % z hodnoty veci).

Okrem uvedeného je možné s klientom dohodnúť aj tarifnú odmenu.

TARIFNÁ ODMENA

Základná sadzba tarifnej odmeny sa spravidla stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za poskytovanie právnych služieb v zmysle Vyhlášky za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je nasledovná.

hodnota sporu (€) (od-do)hodnota 1 úkonuhodnota sporu (€) (od-do)hodnota 1 úkonu
do 165, 9716,60 €165, 98 - 199,1618,26 €
199,17 - 232,3519,92 €232,36 - 265,54 21,58 €
265,55 - 298,73 23,24 €298,74 - 331,9224,90 €
331,93 - 365,11 26,56 €365,12 - 398,3028,22 €
398,31 - 431,4929,88 €431,50 - 464,6831,54 €
464,69 - 497,8733,20 €497,88 - 531,0634,86 €
531,07 - 564,25 36,52 €564,26 - 597,4438,18 €
597,45 - 630,6339,84 €630,64 - 663,8741,50 €
663,88 - 995,82 51,45 €995,82 - 327,7661,41 €
1328,77 - 1659,7071,37 €1659,71 - 1991,6481,33 €
1991,65 - 2323,5891,29 €2323,59 - 2655,52101,25 €
2655,53 - 2987,46111,21 €2987,47 - 3319,40121,17 €
3319,41 - 3651,34131,13 €3651,35 - 3983,28141,09 €
3983,29 - 4315,22151,05 €4315,23 - 4647,16 161,01 €
4647,17 - 4979,10170,97 €4979,11 - 5311,04180,93 €
5311,05 - 5642,98190,89 €5642,99 - 5974,92200,85 €
5974,93 - 6306,86 210,81 €6306,87 - 6638,77220,77 €
6638,78 - 8298,48237,34 €8298,49 - 9958,18253,94 €
9958,19 - 11617,88270,54 €11617,89 - 13277,58287,14 €
13277,59 - 14937,28303,74 €14937,29 - 16596,98320,34 €
16596,99 - 18256,68336,94 €18256,69 - 19916,38353,54 €
19916,39 - 21576,08370,14 €21576,09 - 23235,78 386,74 €
23235,79 - 24895,48403,34 €24895,49 - 26555,18419,94 €
26555,19 - 28214,88436,54 €28214,89 - 29874,58453,14 €
29874,59 - 31534,28469,74 €31534,29 - 33193,91486,34 €

Nad 33 193, 92 eura jeden úkon je 486, 29 eura + 6,64 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad: spísanie žaloby, rokovanie s protistranou, zastupovanie na súde a iné.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.

Pri poskytovaní právnych služieb sa snažíme minimalizovať finančné náklady našich klientov elektronickým podaním návrhov na súd, živnostenský úrad či kataster nehnuteľností pri ktorých je výška súdnych a správnych poplatkov v polovičnej výške oproti podaniam v papierovej podobe.

pre záujem sa, prosím, informujte

  KONTAKT

  advokátska kancelária bratislava