JUDr. Eva Kliniecová - advokátska kancelária

Vítam Vás na stránkach advokátskej kancelárie advokátky JUDr. Evy Kliniecovej. Právne služby poskytujem fyzickým aj právnickým osobám od roku 1993. Pri svojej práci kladiem veľký dôraz na profesnú etiku, zodpovednosť a na budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Právnu pomoc poskytujem v širokom spektre právneho poriadku.  

  

 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra pribudla k 01.11.2018 nová povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchdoného registra.              

Tento zápis je potrebné uskutočniť najneskôr do 31.12.2019. 

Táto povinnosť sa nevzťahuje napríklad pre subjekty verejnej správy alebo emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.                    

Avšak táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, čím bude dochádzať k duplicite zápisu konečného užívateľa výhod, kedy tento bude zapísaný ako v Obchodnom registri, tak aj v Registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Napíšte mi: