Vymáhanie pohľadávok

  • vypracovanie právnych analýz a stanovísk ohľadom vymožiteľnosti pohľadávky
  • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach zabezpečenia pohľadávky
  • zastupovanie veriteľa pri rokovaniach s dlžníkom
  • mimosúdne vymáhanie pohľadávky a jej príslušenstva - zasielanie upomienok, predžalobných výziev
  • súdne vymáhanie pohľadávky a jej príslušenstva - vypracovanie žaloby, návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo európskeho platobného rozkazu, návrhu na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu, zastupovanie v súdnom konaní
  • nútený výkon súdneho rozhodnutia - vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie, zastupovanie v exekučnom konaní