Občianske právo

 
 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov občianskych zmlúv
 • pozemkové právo a právo nehnuteľností vrátane zastupovania v konaní pred katastrálnym úradom
 • riešenie občiansko-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní
 • náhrada škody (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia)
 • poistné právo
 • dedičské právo
 • ochrana osobnosti
 • právo bytov a nebytových priestorov
 • vlastnícke právo a iné vecné práva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností