Obchodné právo

 
  • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv
  • právo obchodných spoločností a družstiev /zakladanie, zmeny, zlučovanie a zrušenie spoločností a družstiev a s tým súvisiace zastupovanie v konaní pred obchodným registrom a živnostenským úradom/
  • prevody obchodných podielov a akcií
  • zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločností
  • fúzie a akvizície obchodných spoločností
  • zmenkové a šekové právo
  • právna pomoc pri organizovaní valných zhromaždení (príprava a ich vedenie) a spisovanie súvisiacej dokumentácie
  • ochrana pred nekalou súťažou
  • riešenie obchodno-právnych sporov v súdnom, rozhodcovskom resp. mimosúdnom konaní