NOVÉ - Zápis konečného užívateľa výhod

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchdoného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby. Tento zápis je potrebné uskutočniť najneskôr do 31.12.2019. 

 

Táto povinnosť sa nevzťahuje napríklad pre subjekty verejnej správy alebo emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Avšak táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, čím bude dochádzať k duplicite zápisu konečného užívateľa výhod, kedy tento bude zapísaný v Obchodnom registri, a zároveň aj v Registri partnerov verejného sektora (RPVS).

 

P

 

ovinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchdoného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby. Tento zápis je potrebné uskutočniť

najneskôr do 31.12.2019.

 
Táto povinnosť sa nevzťahuje napríklad pre subjekty verejnej správy alebo emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Avšak táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, čím bude dochádzať k duplicite zápisu konečného užívateľa výhod, kedy tento bude zapísaný ako v Obchodnom registri, tak aj v Registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Pri zápise je potrebné správne určiť konečných užívateľov výhod, čo môže byť  v niektorých prípadoch náročné.  Zverte zápis konečných užívateľov výhod do našich rúk a máte istotu, že všetko za Vás vybavíme a skontrolujeme. V prípade, ak zápis nebude vykonaný včas alebo v ňom budú uvedené nesprávne či neúplné údaje, môžete dostať pokutu až 3 310 €.