Bytové právo

  • mám bohaté praktické skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti bytového práva
  • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach hospodárenia s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • ochrana práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o výkone správy, ich zmena a zánik
  • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, dohôd a iných právnych dokumentov
  • zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody a vzniknutých nedoplatkov v súdnom a exekučnom konaní
  • vypracovanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru a zastupovanie v tomto konaní
  • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach zabezpečenia činností týkajúcich sa výkonu správy domu