Právne služby

 
  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Rodinné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Správne právo
  • Bytové právo
  • Zastupovanie klientov v súdnych a mimosúdnych konaniach
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Vypracovanie všetkých typov zmlúv